ترجمه مقاله برق

ترجمه مقاله مهندسی برق

A multi-objective Model for the Expansion Planningof future Power Generation Structures Abstract The politically initiated energy turnaround in Germany changes the decision-making structures concerning the development of the future power generation sector. In this context a future energy system has to fulfill the principle of sustainability which is characterized by multiple criteria and diverse stakeholder […]

ترجمه مقاله مدیریت

ترجمه تخصصی مقاله رشته مدیریت با عنوان کنترل بهینه یک سیستم صف‌بندی

ترجمه مقاله برق

ترجمه مقاله رشته مهندسی برق

Approach to setting gateway reactive power control band for distribution networks with wind power Abstract: The integration of distributed wind farm leads to additional fluctuation of power flow in a high-voltage distribution network, which has become a major concern in automatic voltage control. This study proposes a slack optimal control method to determine the tolerance […]

ترجمه مقاله مدیریت

ترجمه مقاله رشته مدیریت با عنوان: بهبود عملکرد زیست محیطی از طریق رفتار شهروندی سازمانی در محیط زیست

ترجمه مقاله روانشناسی

ترجمه مقاله رشته روانشناسی با عنوان: تغییرات جهانی در آموزش علوم (SE) و پیامدهای آن برای تدریس و آموزش علوم دوره متوسطه در کشورهای در حال توسعه