ترجمه مقاله مهندسی برق | کد NNM2A

ترجمه چکیده مقاله مهندسی برق جهت سنجش کیفیت ترجمه مترجمین مرکز ترجمه Trans24

A multi-objective Model for the Expansion Planningof future Power Generation Structures

Abstract

The politically initiated energy turnaround in Germany changes the decision-making structures concerning the development of the future power generation sector. In this context a future energy system has to fulfill the principle of sustainability which is characterized by multiple criteria and diverse stakeholder interests. In this paper we propose a multi-period, multi-objective optimization method for the expansion planning, and regionalization of power generation structures for Germany. The expansion planning for fossil power plants is based on a Genetic Algorithm, while the problem for regionalization of renewable energies is solved by the Data Envelopment Analysis. The developed methods are described in detail and novel methodical approaches are presented. Finally exemplary results for the development of the German power generation sector are shown and discussed.

Keywords: generation expansion planning, regionalization, genetic algorithm, multi-objective, multi-period, sustainability.

 مدل چند هدفه برای برنامه ریزی گسترش ساختارهای تولید برق آینده

چکیده

تغییر نگرش در زمینه انرژی که ابتدا در آلمان از دیدگاههای سیاسی شروع شد، ساختارهای تصمیم گیری در مورد آینده توسعۀ بخش تولید برق را تغییر داده است. از این منظر، یک سیستم انرژی برای آینده، باید اصول پایداری را که توسط معیارهای متعدد و منافع سهامداران مختلف ، مشخص می شود را برآورده کند. در این مقاله ما یک روش بهینه سازی چند دوره ای، چند هدفه را برای برنامه ریزی گسترش، و منطقه ای کردن ساختارهای تولید برق در آلمان، پیشنهاد کرده ایم. برنامه ریزی گسترش  نیروگاه های فسیلی بر اساس یک الگوریتم ژنتیک انجام می شود، در حالی که مسئله​ی منطقه ای کردن انرژی های تجدید پذیر توسط تحلیل پوششی داده ها حل شده است. روش های توسعه یافته با جزئیات توضیح داده شده و رویکرد روش شناسی جدیدی ارائه شده است. سرانجام نتایج حاصل از نمونه های ارائه شده برای گسترش بخش تولید برق آلمان، ارائه شده و به بحث گذاشته شده است.

کليدواژگان: برنامه ريزي توسعه تولید برق، منطقه​اي سازي، الگوریتم ژنتیک، چند هدفه، چند دوره ای، پایداری.


ترجمه مقاله مهندسی برق | ترجمه مهندسی برق مخابرات | ترجمه مقاله مهندسی برق الکترونیک

در صورت نیاز به سفارش ترجمه مقاله تخصصی مهندسی برق، بر روی دکمه مقابل کلیک کند.