رفع مغایرت بانکی

مشتری گرامی،

درصورتیکه مغایرتی در پرداخت یا دریافت خود مشاهده نموده‌اید، لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید.

 • نشانی ایمیل باید همان باشد که در بدو سفارش وارد نموده‌اید.
 • شماره تلفن همراه باید همان باشد که در بدو سفارش وارد نموده‌اید.
 • مغایرت پرداخت: وجه واریزی شما به حساب ما اشتباه است.
  مغایرت دریافت: وجه واریزی ما به حساب شما اشتباه است.
 • لطفاً مبلغ را به تومان وارد کنید.
 • لطفاً مبلغ را به تومان وارد کنید.
 • شماره کارت باید دقیقاً مطابق همان شماره کارتی باشد که واریز اولیه از آن صورت پذیرفته است. درغیراینصورت واریز وجه غیرممکن می‌باشد.
 • شماره حساب باید همان حسابی باشد که یه کارت شما متصل است.
 • شماره شبا از طریق وب‌سایت بانک شما در دسترس است.
 • درصورتیکه کارت متعلق به شماست، بنویسید "خودم هستم"، در غیراینصورت نسبت صاحب کارت را با خودتان بنویسید.
 • لطفاً شرح مغایرت را به بیان خود توضیح دهید تا همکاران ما با سرعت بیشتری به درخواست شما رسیدگی کنند.