نوشته‌ها

ضوابط جدید در تحویل، ویراستاری و بازخوانی پروژه ها

ضوابط جدید در تحویل، ویراستاری و بازخوانی پروژه ها

بدینوسیله اعلام می دارد، بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخه پنجشنبه، ۰۱ تیر ۱۳۹۱ درباره نحوه تحویل پروژه های در دست اجرای همکاران این مجموعه، تغییراتی صورت گرفته به شرح ذیل اعلام می گردد: ادامه مطلب