نوشته‌ها

نمونه ترجمه فارسی به انگلیسی

نمونه ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی

مدیریت دانش و فرهنگ بوروکراتیکترجمه مقاله فارسی به انگلیسی ISI جهت چاپ در ژورنال های ISI

بکارگیری RFID در گوشی موبایل و کاربرد آن در تجارت سیار (m-Commerce) – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI

معیارهای ارزیابی پایداری منظر – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI

توسعه سیستم Fuzzy Topsis جهت ارزیابی عملکرد اساتید در واحدهای دانشگاهی با استفاده از وزن های عینی و ذهنی – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI

بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI

نورو فازی (Neuro Fuzzy) – ترجمه فارسی به انگلیسی جهت چاپ در ژورنال های ISI ادامه مطلب