نوشته‌ها

نظرات مشتریان سایت ترجمه

نظرات مشتریان سایت ترجمهنظرات مشتریان سایت ترجمه

نظرات مشتریان سایت ترجمه

مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 به عنوان مجموعه ای فرا مشتری مدار و پیگیر، همواره تلاش می کند خدمات خود را به بهترین نحو و در نهایت شفافیت ارائه نماید.

در همین راستا، قصد داریم از همین جا، ارتباطی دوطرفه بین مشتریان حاضر و مشتریان بالقوه خدمات این پایگاه ایجاد نموده و زمینه را برای بیان نقطه نظرات، دیدگاه ها، انتقادات پیشنهادات و نیز تشویق خدمات این مجموعه فراهم آوریم. امید است نقطه نظرات سازنده و عادلانه کاربران و مشتریان عزیز بتواند راه گشای توسعه و پیشرفت خدمات این پایگاه و توسعه و اعتلای جامعه علمی و حرفه ای میهن عزیزمان ایران باشد.

مرکز ترجمه ترنس ۲۴

مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 به عنوان مجموعه ای فرا مشتری مدار و پیگیر، همواره تلاش می کند خدمات خود را به بهترین نحو و در نهایت شفافیت ارائه نماید.در همین راستا، قصد داریم از همین جا، ارتباطی دوطرفه بین مشتریان حاضر و مشتریان بالقوه خدمات این پایگاه ایجاد نموده و زمینه را برای بیان نقطه نظرات، دیدگاه ها، انتقادات پیشنهادات و نیز تشویق خدمات این مجموعه فراهم آوریم. امید است نقطه نظرات سازنده و عادلانه کاربران و مشتریان عزیز بتواند راه گشای توسعه و پیشرفت خدمات این پایگاه و توسعه و اعتلای جامعه علمی و حرفه ای میهن عزیزمان ایران باشد.مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24 به عنوان مجموعه ای فرا مشتری مدار و پیگیر، همواره تلاش می کند خدمات خود را به بهترین نحو و در نهایت شفافیت ارائه نماید.در همین راستا، قصد داریم از همین جا، ارتباطی دوطرفه بین مشتریان حاضر و مشتریان بالقوه خدمات این پایگاه ایجاد نموده و زمینه را برای بیان نقطه نظرات، دیدگاه ها، انتقادات پیشنهادات و نیز تشویق خدمات این مجموعه فراهم آوریم. امید است نقطه نظرات سازنده و عادلانه کاربران و مشتریان عزیز بتواند راه گشای توسعه و پیشرفت خدمات این پایگاه و توسعه و اعتلای جامعه علمی و حرفه ای میهن عزیزمان ایران باشد.