کمیته پذیرش در SoP به دنبال چیست؟

کمیته های پذیرش عمدتاً به دنبال دو چیز هستند:

۱) شما کیستی: آیا این متقاضی دوست داشتنی است و شخص جالبی برای اضافه شدن به اجتماع دانشجویان دانشگاه است؟ آیا این متقاضی انسان اندیشمند و آینده نگری است؟ آیا اساتید و هم کلاسی های این متقاضی از تعامل و مشارکت با ایشان لذت خواهند برد؟

۲) توانایی نوشتن و برقراری ارتباط: آیا متقاضی قادر به انتقال موثر افکار خود است؟ آیا متقاضی می تواند اطلاعات را به شیوه ای روشن، سازماندهی شده و مختصر و مفید ارائه نماید؟