چه زمانی به نام اساتید و دروس دوره ارجاع دهم؟

در نگارش SoP تنها زمانی به نام اساتید اشاره کنید که فعالیت های پژوهشی آنها منطبق با علایق پژوهشی شما باشد. توجه کنید که در درج فعالیت های ایشان، تنها به فعالیت هایی اشاره کنید که در آنها سررشته داشته و یا به آنها علاقمندید.

همچنین درباره دروس ارائه شده در رشته درخواستی، تنها به دروسی اشاره کنید که واقعاً به آنها علاقمندید یا گذراندن آنها برای شما جذاب است. همچنین اطمینان حال کنید که دروس یاد شده به کارهای قبلی شما و یا علاقمندی های پیشین و آینده شما نامربوط نباشند.