می خواهم هم زمان برای چند دانشگاه اپلای کنم. آیا باید چند SoP آماده کنم؟

,

بله. باید برای هر دانشگاه یک SoP اختصاصی آماده و ارسال کنید. همانطور که در سؤال دیگر همین بخش با عنوان “آیا می توانم یک SoP را برای چندین دانشگاه یا رشته درخواستی ارسال کنم؟” توضیح دادیم، باید انگیزه نامه خود را برای هرکدام از دانشگاه ها سفارشی سازی کنید. چنانچه می خواهید در وقت و هزینه اپلای صرفه جویی کنید، یک انگیزه نامه را برای چند دانشگاه ارسل نکنید؛ در عوض، انگیزه نامه اصلی تان را (چنانچه برای همان رشته اول اپلای می کنید)، برای دانشگاه های بعدی سفارشی سازی کنید. بدیهی است که مطالب مشترکی بین انگیزه نامه های شما خواهد بود، اما این تفاوت های بین دانشگاه ها و در نتیجه تفاوت بین انگیزه نامه های سفارشی سازی شده شماست که موجب پذیرش شما می شود.

چنانچه SoP را ما برای شما نوشته باشیم، می توانید پس از نوشتن SoP اول، برای سایر دانشگاه هایی که اپلای خواهید کرد، سفارش خدمات سفارشی سازی SoP دهید. هزینه سفارشی سازی SoP از هزینه نگارش SoP کمتر است.