در نگارش SoP باید به چه مطالبی اشاره شود؟

نگارش SoP یا Personal Statement یا Motivation Letter فرصتی است تا درباره خودتان به کمیته پذیرش توضیح دهید. به طوری کلی، انگیزه نامه شما باید دربرگیرنده داستانی جذاب درباره شما، دلایل شما برای ادامه تحصیل در رشته مورد نظر، دلیل انتخاب دانشگاه مورد نظر، اهداف آینده شما و سوابق پژوهشی و کاری (حرفه ای) مرتبط می باشد. در بسیاری از اوقات، این SoP شماست که شما را از دیگر متقاضیان و رقبای پذیرش در دانشگاه مورد نظر متمایز می کند.