در طول مدت تحصیلم، بنا به شرایط نقاط تیره و تاری دارم. چگونه آنها را در کاورلتر مجزای پیشنهادی بنویسم؟

هرگونه عملکرد ضعیف، معدل پایین، افت تحصیلی، گپ یا فاصله میان تحصیل یا مقاطع تحصیلی، نمرات پایین آزمون های زبان IELTS و TOEFL یا آزمون های GRE و GMAT را در کاورلتر مجزا به شکل کاملاً مختصر، متمرکز بر اصل مطلب، و با رویکردی مثبت بیان کنید.