آیا لازم است نام و نام خانوادگی خودم را در پایان SoP درج کنم؟

درج نام و نام خانوادگی در انتهای SoP نه مرسوم است و نه لازم. دلیل آن هم واضح است: چون انگیزه نامه شما جزو مستنداتی است که به همراه سایر مدارک اپلای ارسال و یا سابمیت می کنید. با این حال، چنانچه دانشگاه مورد نظر شما SoP را با فرمت خاصی از شما درخواست کرده که درج نام و نام خانوادگی را جزو الزامات این سند آورده، در چنین حالتی ضروری است طبق دستورالعمل، نام و نام خانوادگی خود را در پایان انگیزه نامه درج کنید.