ترجمه مقاله تخصصی روانشناسی – کد N4DU2

Language-related values, reading amount, and reading comprehension in students with migration backgrounds

Background. Although various studies on general language performance have inves­tigated determinants of students’ reading comprehension (e.g., reading amount), they have paid insufficient attention to how students perceive parental values influence their language-related values and behaviour – and, as a consequence, their performance. This is particularly the case for bilingual students with a migration background.

Aims. The present study aims to examine the impact of how students perceive parental values regarding German (attainment, utility, and cost), students’ (utility) value of German/Turkish, and students’ reading amount in German/Turkish on German reading comprehension.

Sample. A total of 118 Grade 4 students in Germany with Turkish as their family language.

Methods. Reading comprehension was measured with a 15-item standardized test. Whereas students’ reading amount (German/Turkish) was assessed through students’ self-reports on three questions, students’ utility value (German/Turkish) and perceived parental values regarding German (attainment, utility, and cost) were each measured with two items.

ارزشهای مربوط به زبان، میزان خواندن، و درک مطلب در دانش آموزان با پیش زمینه مهاجرتی

پیش زمینه: اگرچه مطالعات متعددی بر روی عملکرد زبانی در مورد عوامل تعیین کننده ی درک مطلب دانش آموزان بررسی هایی انجام داده اند (مثلا میزان خواندن)، آنها توجه کافی به این نکرده اند که دانش آموزان چه درکی از تاثیر ارزشهای والدین بر رفتار و ارزشهای زبانی آنها- و در نتیجه عملکرد آنها دارد. این مورد بویژه برای دانش آموزان دوزبانه با پیش زمینه ی مهاجرتی بسیار مهم است.

اهداف: مطالعه ی حاضر در نظر دارد تاثیر درک دانش آموزان از ارزشهای والدین در مورد زبان آلمانی (پیشرفت، سودمندی و هزینه)، ارزش (سودمندی) ترکی/آلمانی برای دانش آموز، و میزان خواندن دانش آموز به زبان ترکی/ آلمانی در درک مطلب آلمانی را بررسی کند.

نمونه: 118 دانش آموز کلاس 4 در آلمان که زبان خانواده ی آنها ترکی است.

روش‌ها: درک مطلب با یک آزمون استاندارد 15 موردی سنجیده شد. در حالیکه میزان خواندن دانش آموزان (آلمانی/ترکی) از طریق گزارشات دانش آموزان از خودشان با سه سوال ارزیابی شد، ارزش سودمندی دانش آموزان (آلمانی/ترکی) و ارزش والدین درک شده در مورد زبان آلمانی (پیشرفت، سودمندی و هزینه) هر کدام بادو مورد سنجیده شدند.

در صورت نیاز به خرید این مقاله، بر روی دکمه مقابل کلیک کند.

در صورت نیاز به سفارش ترجمه مقاله تخصصی روانشناسی، بر روی دکمه مقابل کلیک کند.