ترجمه مقاله مهندسی کامپیوتر | کد N5S3A

ترجمه چکیده مقاله مهندسی کامپیوتر جهت سنجش کیفیت ترجمه مترجمین مرکز ترجمه Trans24

Aggregated-Proofs Based Privacy-Preserving Authentication for V2G Networks in the Smart Grid

Abstract—Vehicle-to-grid (V2G) as an essential network com­ponent of smart grid, provides services by periodically collecting the charging status of a battery vehicle (BV). A BV is normally as­sociated with a default interest group (e.g., power grid operator). When the BV accesses its default charging or communication point, it works in the home mode. The BV may move around and temporarily access other aggregators, and then it works in the vis­iting mode. In this paper, we first identify that, for an aggregator, BVs have different security challenges when they work in different modes. Then, we propose an aggregated-proofs based privacy-pre­serving authentication scheme (AP3A) to achieve simultaneous identification and secure identification for different working mode BVs. In AP3A, BVs are differentiated into either home or visiting mode, and multiple BVs can be simultaneously authenticated by an aggregator to conserve communication resources. In addition, the aggregated pseudo-status variation is presented to realize that multiple BVs’ power status can be collected as a whole without revealing any individual privacy. We perform comprehensive analysis on the proposed scheme, including attack analysis, secu­rity analysis, and performance analysis. It is shown that AP3A can resist major attacks for security protection and privacy preservation, and can be an efficient authentication approach for V2G networks.

Index Terms—Authentication, privacy, security, smart grid, ve­hicle-to-grid (V2G).


تصدیق حفظ حریم خصوصی مبتنی بر اثبات های جمع آوری شده برای شبکه های V2G در شبکه هوشمند

چکیده

خودرو به شبکه (V2G)، به عنوان جز شبکه ی ضروری در شبکه های هوشمند است که خدماتی با جمع آوری دوره ای موقعیت شارژ باتری (BV) خودرو ارائه می کند. یک BV به طور نرمال مرتبط با گروه پیش فرض مربوطه می باشد (برای مثال اوپراتور شبکه برق). وقتی BV به این شارژ پیش فرض یا نقطه ارتباط دسترسی پیدا می کند، در حالت خانه قرار می گیرد. BV می تواند به شکل موقت حرکت کند و به دیگر جمع آوری کنندگان دسترسی داشته و سپس در حالت بازدید کار کند. در این مقاله، ما اول برای جمع آوری کننده ها مشخص کردیم که BV ها چالش های امنیتی متفاوتی در زمان کار در حالت های متفاوت دارند. سپس یک طرح احراز هویت حفاظت از حریم خصوصی مبتنی بر اثبات های جمع آوری شده (AP3A) برای رسیدن به مشخصات همزمانی و ایمنی برای حالت های کار متفاوت BV ها، پیشنهاد کردیم. در AP3A، BV ها در حالت خانه و بازدید متفاوت هستند و چند BV می توانند به طور همزمان توسط یک جمع آوری کننده برای حفظ منابع ارتباطی، تایید شوند. به علاوه، تغییر جمع بندی شده ی شبه موقعیت ارائه شده تا موقعیت های چند نیروی BV مشخص شوند و بتوانند به عنوان یک بسته کل و بدون آشکار کردن موارد خصوصی فردی جمع آوری شوند. ما یک آنالیز مفهومی در طرح پیشنهاد شده انجام دادیم که شامل آنالیز حمله، آنالیز ایمنی و آنالیز کارآیی می شود. نشان داده شده که AP3A می تواند در برابر حمله های اصلی برای محافظت امنیتی و محافظت حریم خصوصی، مقاومت کند و می تواند رویکرد احراز هویتی کارآمدی برای شبکه های V2G باشد.

کلمات کلیدی: احراز هویت، حریم خصوصی، امنیت، شبکه هوشمند، خودرو به شبکه (V2G).

ترجمه تخصصی مقاله مهندسی کامپیوتر|  مقاله کامپیوتر|ترجمه تخصصی علوم کامپیوتر| ترجمه تخصصی هوش مصنوعی

در صورت نیاز به سفارش ترجمه مقاله تخصصی مهندسی کامپیوتر، بر روی دکمه مقابل کلیک کند.