ترجمه مقاله ISI

در دنیای امروز، ترجمه مقاله به‌خصوص ترجمه مقاله ISI از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. معمولا تازه‌ترین نتایج علمی به زبان انگلیسی منتشر می‌شود و دانشجویان و محققان برای پیشبرد سطح علمی خود از ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی استفاده می‌کنند.
از طرفی، برخی از اساتید و پژوهشگران ایرانی نیز ماحصل تحقیقات و پژوهش‌های خود را که به زبان مادری نگارش کرده‌اند برای ترجمه مقاله از فارسی به انگلیسی ارسال می‌کنند تا در مجامع بین‌المللی بدرخشند.