ترجمه مقاله تخصصی مهندسی عمران | کد MS5OM

A knowledge-based BIM system for building maintenance

ABSTRACT

Decisions for building maintenance require integration of various types of information and knowledge created by different members of construction teams such as: maintenance records, work orders, causes and knock-on effects of failures, etc. Failing to capture and use this information/knowledge results in significant costs due to ineffective decisions. Majority of the current building maintenance systems mainly focus on capturing either information or knowledge. This research aims to develop an integrated system to capture information and knowledge of building maintenance operations when/after maintenance is carried out to understand how a building is deteriorating and to support preventive/corrective maintenance decisions. To develop the system, a number of case studies were investigated and interviews were conducted with professionals from different building maintenance departments in public organisations. This methodology helped identify the building main­tenance process and the opportunities for knowledge capture and exchange. A taxonomy for building mainte­nance was then identified which enabled a formal approach for knowledge capture. The proposed system utilises the functions of information modelling techniques and knowledge systems to facilitate full retrieval of information and knowledge for maintenance work. The system consists of two modules: BIM module to capture relevant information and Case-Based Reasoning (CBR) module to capture knowledge. The system can help main­tenance teams learn from previous experience and trace the full history of a building element and all affected elements by previous maintenance operations. It is concluded that the integrated knowledge-based BIM systems can provide advanced useful functions for construction operations, On the other hand. incorporating Knowledge Management principles embedded in CBR systems with Information Management principles embedded in BIM systems is a way forward for the transformation from ‘Building Information Modelling’ to ‘Building Knowledge Modelling’.

Keywords: Case-based reasoning, BIM, Building maintenance, Building knowledge modelling

سیستم مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)مبتنی بر دانش، برای نگهداری از ساختمان

چکیده

تصمیم گیری‌ها برای نگهداری از ساختمان نیازمند یکپارچه‌سازی انواع مختلفی از اطلاعات و دانش ایجاد شده توسط اعضای مختلف گرو‌های ساختمانی است که عبارت‌اند از: رکوردهای نگهداری، سفارش‌های کار، دلایل و تأثیرات افزایشی نقص و شکست‌ها و غیره. اشتباه در کسب و استفاده از این اطلاعات یا دانش، منجر به هزینه‌های قابل توجهی می‌شود که ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیر مؤثر هستند. اکثریت سیستم‌های نگهداری ساختمان فعلی، متمرکز بر کسب اطلاعات یا دانش هستند. هدف این پژوهش توسعۀ سیست‌می‌یکپارچه برای کسب اطلاعات و دانش نسبت به عملیات‌های نگهداری است که در طول اجرای نگهداری یا بعد از اجرای نگهداری رخ می‌دهند تا نحوه بدترش وضعیت ساختمان درک شده و تصمیم گیری‌های نگهداری اصلاحی یا پیشگیرانه انجام شود. به منظور توسعه سیستم، چندین مطالعه موردی بررسی شدند و با متخصصین از واحدهای نگهداری ساختمان در بخش‌های مختلف از سازمان‌های دولتی مصاحبه شد. این روش شناسی، به شناسایی فرایند نگهداری از ساختمان و فرصت‌های کسب و تبادل اطلاعات کمک کرد. طبقه‌بندی تخصصی واژگان در نگهداری از ساختمان شناسایی شد و امکان ایجاد رویکرد رس‌می‌در کسب دانش فراهم شد. سیستم پیشنهاد شده از توابع مدلسازی اطلاعات و تکنیک‌های آن همراه با سیستم‌های دانش استفاده کرد تا بازیابی اطلاعات و دانش را برای کار نگهداری ساختمان تسهیل کند. این سیستم از دو ماژول شکل گرفته است: ماژول BIM برای کسب اطلاعات مربوط به ماژول استدلال موردی و ماژول CBR برای کسب دانش. این سیستم به گروه‌های نگهداری کمک می‌کند تا از تجارب گذشته بیاموزند و پیشینه کامل مربوط به عنصر ساخت و همه عناصر تأثیرپذیر را در عملیات‌های نگهداری پیشین دنبال کند. نتیجه ‌می‌گیریم که سیستم‌های مدلسازی اطلاعات ساختمان مبتنی بر دانش ‌می‌توانند توابع و کارکردهای مفید و پیشرفته ای را برای عملیات‌های ساخت فراهم کنند. در سوی دیگر، وارد کردن اصول مدیریت دانش تعبیه شده در سیستم‌های CBR همراه با اصول مدیریت اطلاعات تعبیه شده در سیستم‌های BIM، راهی برای حرکت از مدلسازی اطلاعات ساختمان به مدلسازی دانش ساختمان است.

کلید واژگان: استدلال CBR؛ مدلسازی اطلاعات ساختمان؛ نگهداری ساختمان؛ مدلسازی دانش ساختمان

در صورت نیاز به سفارش ترجمه مقاله تخصصی مهندسی عمران، بر روی دکمه مقابل کلیک کند.