ترجمه مقاله تخصصی مهندسی برق | کد NNM2A

ترجمه چکیده مقاله مهندسی برق جهت سنجش کیفیت ترجمه مترجمین مرکز ترجمه Trans24

Approach to setting gateway reactive power control band for distribution networks with wind power

Abstract: The integration of distributed wind farm leads to additional fluctuation of power flow in a high-voltage distribution network, which has become a major concern in automatic voltage control. This study proposes a slack optimal control method to determine the tolerance band of gateway reactive power (GRP) which takes into account voltage constraints, energy loss and excessive operations of control devices. Analysis of network characteristics shows that the GRP control band should be set according to both load levels and the outputs of distributed wind farm. Based on the analysis, slack optimal active loss difference strategy is proposed to set the slack optimal band of GRP. A slack optimal band matrix is defined and a partitioning intersection strategy is proposed to implement the differential setting of the slack optimal control band parameters of GRP. Simulation studies are conducted on a practical distribution network in China and the results show that the proposed method performs well in energy saving, control device regulating, voltage profile keeping, and reactive power balancing in a simple and practical way.

رویکردی جهت تنظیم نوار کنترل توان واکنشی راهگاه برای شبکه‌های توزیع با نیروی باد

چکیده:

یکپارچگی مزرعه بادی توزیع‌شده منجر به نوسانات اضافی جریان برق در شبکه توزیعِ با ولتاژ بالا می‌شود، که این امر خود به نگرانی عمده در کنترل خودکار ولتاژ مبدل گشته است. پژوهش حاضر یک روش کنترل بهینه کمکی برای تعیین نوار تحمل توان واکنشی راهگاه(GRP)که محدودیت‌های ولتاژ، اتلاف انرژی و عملیات بیش‌ازحد دستگاه‌های کنترل را مدنظر قرار می‌دهد ارائه می‌کند. تجزیه‌وتحلیل ویژگی‌های شبکه نشان می‌دهد که نوار کنترل GRP باید با توجه به سطوح بار و خروجی‌های مزرعه بادی توزیع‌شده تنظیم گردد. بر اساس این تجزیه‌وتحلیل، استراتژی اختلاف اتلاف فعال بهینه کمکی برای تنظیم نوار بهینه کمکی GRP ارائه می‌گردد. یک ماتریس نواری بهینه کمکی تعریف می‌شود و یک استراتژی تقاطع پارتیشن‌بندی جهت اجرای تنظیمات تفاضلی پارامترهای نوار کنترل بهینه کمکی ­GRP پیشنهاد می‌گردد. بررسی‌های شبیه‌سازی بر روی یک شبکه توزیع عملی در چین انجام و نتایج نشان می­دهد که روش پیشنهادی به‌خوبی و به روشی ساده و عملی در جهت صرفه‌جویی در انرژی، تنظیم دستگاه کنترل، حفظ پروفیل ولتاژ، و توازن توان واکنشی عمل می‌کند.


ترجمه مقاله مهندسی برق | ترجمه مهندسی برق مخابرات | ترجمه مقاله مهندسی برق الکترونیک

در صورت نیاز به سفارش ترجمه مقاله تخصصی مهندسی برق، بر روی دکمه مقابل کلیک کند.