ترجمه مقاله تخصصی رشته مدیریت | کد BZLMM

ترجمه چکیده مقاله مهندسی برق جهت سنجش کیفیت ترجمه مترجمین مرکز ترجمه Trans24

Climate Change and the Global Water Crisis: What Businesses Need to Know and Do

  1. Introduction

Virtually every business decision is also a decision about the use of natural resources. In this paper, we describe how global warming is affecting water and energy resources, and the challenges and opportunities this presents globally. We summarize the way in which connections among climate, energy, and water are likely to affect business and offer general guidance on how companies can respond to the challenges in an integrated way. The paper highlights how regions of the world that will experience the worst impacts of climate change are those near the equator and overwhelmingly impoverished. And we conclude by focusing on the UN Millennium Development Goals (MDGs) as they relate to climate change and alleviating the global water crisis, and suggest ways that business can partner with the UN to work toward their achievement.


تغییرات آب وهوایی و بحران جهانی آب: آنچه باید بدانیم و انجام دهیم

1.  معرفی
اساسا هرتصمیم مبتنی بر کسب وکار نیز گونه ای تصمیم گیری دررابطه با استفاده از منابع طبیعی است. دراین مقاله به چگونگی تاثیرگذاری گرمایش جهانی بر منابع آب و انرژی و چالش ها و فرصت های جهانی که دراین زمینه حاصل می گردد، می پردازیم. ما شیوه ارتباط میان آب وهوا، انرژی و آب را که می تواند بر کسب وکار تاثیرگذار بوده و راهنمای کلی دررابطه با چگونگی پاسخ شرکت ها به این چالش ها به شیوه ای یکپارچه بدست می دهد. این مقاله به برجسته نمایی چگونگی فقرزدگی مناطق جهان از جمله مناطق نزدیک خط استوا که بدترین تاثیرات تغییرات آب وهوایی را متحمل شده اند، می پردازد. و با تمرکز بر اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل(MGD) و ارتباط آنها با تغییرات آب وهوایی و برطرف ساختن بحران آب و ارائه راهکارهایی که کسب وکار بتواند با همکاری سازمان ملل درجهت دستیابی به اهداف خود گام بردارد خواهیم پرداخت.

ترجمه تخصصی مقاله مدیریت | ترجمه مقاله مدیریت |

در صورت نیاز به سفارش ترجمه مقاله تخصصی مدیریت، بر روی دکمه مقابل کلیک کند.