ترجمه مقاله تخصصی روانشناسی | کد N72QG

ترجمه چکیده مقاله مهندسی برق جهت سنجش کیفیت ترجمه مترجمین مرکز ترجمه Trans24

GLOBAL CHANGES IN SCIENCE EDUCATION (SE) AND THEIR IMPLICATIONS FOR SECONDARY SCHOOL SCIENCE TEACHING AND LEARNING IN DEVELOPING COUNTRIES

Abstract:

Changes in today as modern science education (SE) are both rapid and intricate, bringing both significant challenges and new opportunities in the field of science education. Despite their complexity, they appear to serve as a wake-up call for all science stakeholders in the world including Tanzaniato start thinking about the changes can be appropriately addressed and accommodated in present school curriculum. However, along with this need, it appears that there is little understanding on what exactly these changes are and their impact in the SE practice. This review paper intends to develop an understanding of the nature of these changes; ascertaining their implications in the practice of SE in secondary schools and identifying the way forward to address them. This includes analyzing how SE can be appropriately organized to address such changes.

Keywords: modern science education, relevant science education, functional science education.


تغییرات جهانی در آموزش علوم (SE) و پیامدهای آن برای تدریس و آموزش علوم دوره متوسطه در کشورهای در حال توسعه

چکیده
تغییرات در آموزش علوم پیشرفته امروزی شتابان و پیچیده بوده، و باعث چالش‌های قابل توجه و فرصت‌های جدید در زمینه آموزش علوم شده است. با وجود پیچیدگی، به نظر ‌میرسد آنها به عنوان یک زنگ بیداری برای تما‌می ذینفعان علم در سراسر دنیا از جمله تانزانیا باشد که شروع به فکر کردن در مورد تغییراتی کرده که ‌میتواند به طور مناسب در برنامه درسی فعلی مدارس قرار گرفته و جایگزین شود. با این حال، همراه با این نیاز، به نظر ‌میرسد شناخت اندکی در مورد ماهیت واقعی این تغییرات و تاثیر آنها در تمرین SE وجود دارد. این مقاله بررسی در نظر دارد تا شناخت در مورد ماهیت این تغییرات را افزایش دهد؛ پیامدهای عملی آن در SE مدارس متوسطه را تعیین کند؛ و راه‌های پیش رو برای توجه به این تغییرات را شناسایی کند. این شامل تحلیل این موضوع نیز ‌میشود که چگونه ‌میتوان به منظور آمادگی برای این تغییرات SE را به طور مناسب سازماندهی کرد.

کلمات کلیدی: آموزش علوم نوین، آموزش علوم مربوطه، آموزش علوم کاربردی

در صورت نیاز به سفارش ترجمه مقاله تخصصی روانشناسی، بر روی دکمه مقابل کلیک کند.